جملات بزرگان

زمان مهم تر از پول است!

جیم ران

زمان مهم تر از پول است! شما اگر پولتان را از دست بدهید، در آینده می توانید پول بیشتری بدست آورید. اما اگر زمان تان را از دست دهید، دیگر هیچوقت نمی توانید آنرا برگردانید. “جیم ران”

بیشتر بخوانید »